Opintojen suorittaminen

Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (180 op) ja filosofian maisterin (120 op) tutkinnon. Tämän jälkeen voi jatkaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

Kandidaatin tutkinnon rakenne

  1. kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 20 op
  2. pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot) 70 op
  3. vapaasti valittavat sivuaineopinnot 90 op

Pääaineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma

Maisterin tutkinnon rakenne

  1. pääaineen syventävät opinnot 80 op
  2. vapaasti valittavat sivuaineopinnot 40 op

 

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa humanistisesta ja muista tiedekunnista. Tutkintoon voi sisällyttää 2-4 sivuainetta (esim. 2-3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot).

Alan asiantuntijatehtävissä tukevat organisaation toimialaan liittyvät sivuaineopinnot, esimerkiksi talous- ja hallintotieteet, terveys- ja luonnontieteet. Tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat asiantuntijatehtäviin sijoittumista. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja pedagogiset opinnot ovat suositeltavia.

 

Aiemman tutkinnon suorittaneet

Liitteessä tietoa Informaatiotutkimuksen täydentävien opintojen suorittamisesta FM-tutkintoa varten.

Täydentävän seminaarin on korvannut kurssi Tutkimusmenetelmät 700333P (HIKUVIEn yhteinen), 5 op. Kurssi sisältää HIKUVIEn yhteisen seminaariosuuden ja informaatiotutkimuksen oman tilastotieteen osuuden.

 

Viimeksi päivitetty: 6.8.2020