Tekeillä olevat väitöskirjat

Tekeillä olevat aate- ja oppihistorian väitöskirjat:

Kaisa Harju: Exporting Expertise: Somalia-Finland Tuberculosis Control Support and Training Project, 1980–1990

Kaisa Harju tutkii väitöskirjassaan, millaiseksi Suomen ja Somalian välinen tuberkuloosintorjuntaprojekti rakentui kulttuurien välisenä kehitysyhteistyöhankkeena ja millaisia vaikutuksia sillä oli eri osapuolten näkökulmasta. Tutkimus tuottaa historialliseen kontekstiin sidottua tietoa projektin sisällöstä, tuloksista ja vuorovaikutussuhteista, eli terveydenhoitomallien ja hoitoa koskevan tiedon ja käytänteiden jakamisesta.  Se vastaa osaltaan ajankohtaiseen kysymykseen siitä, missä määrin terveydenhuollon toimintamallit ovat tai eivät ole tuotteistettavissa ja siirrettävissä kulttuurista toiseen. Väitöskirja valmistuu vuonna 2019.

Tuure Holopainen: Santeri Alkion tuotanto hänen maailmankatsomuksensa ilmentäjänä

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuvaus Santeri Alkion maailmankatsomuksesta käyttäen primaariaineistona sekä hänen kirjoittamaansa kaunokirjallisuutta että hänen aatteellisia ja poliittisia kirjoituksiaan. Aineistoa tulkitaan kirjallisuustieteen ja historiatieteitten, erityisesti aate- ja oppihistorian, tutkimusmenetelmillä. Alkion kokonaisvaltaisen maailmankatsomuksen hahmottamisen kannalta ovat olennaisia hänen elinaikansa tieteen, uskonnon, filosofian ja politiikan suomalaiset valtavirrat.  Väitöskirja valmistuu vuonna 2018.

Hanna Honkamäkilä: Oulun yliopiston tiedeyhteistyö Yhdysvaltoihin 1959 - 2000

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä tiedeyhteistyötä Oulun yliopistossa tehtiin Yhdysvaltoihin ja sitä, millaisia vaikutteita Oulun yliopiston kehityksessä perustamisesta 2000-luvulle on saatu Yhdysvalloista. Tavoitteena on pohtia, näkyikö Yhdysvaltain vaikutus jollakin tavalla Oulun yliopiston kehityksessä ja mitä saadut vaikutteet tarkoittivat yliopiston kehitykselle ja mahdollisesti Oulun seudun ja Suomen kehitykselle. Koska väitöskirja valmistuu päivätyön ohessa, sen valmistuminen vienee 2020-luvun alkuun.

Jouni Huhtanen: Astronomian vallankumous. Teoriat, tulkinnat ja kehykset, 1900–1991

Tutkimus selvittää 1900-luvun tieteenhistorioitsijoiden astronomian vallankumouksesta ja 1600-luvun tähtitieteen matemaattisesta, metodologisesta ja tieteenfilosofisesta sisällöstä esittämiä teorioita ja tulkintoja. Tutkielman on suunniteltu valmistuvan vuonna 2018.

Ilkka Lähteenmäki: Historical Texts as Worlds. Implications and uses of conceptualizing historical texts through the theory of possible worlds

Possible world semantics have affected philosophy widely, but the philosophy of history has been so far left largely untouched. The dissertation focuses on analyzing historiographical representations through possible world semantics. This is done by treating different forms of historical representations or ‘texts’ (as understood widely) as worlds. Different forms of representation (traditional academic writing, historical fiction, video games that are set in “historical worlds”, social media projects e.g. YLE’s #sota39 –project) all offer history, but there seems to be a relative large variety in how this historicality is actually generated. The dissertation will be finished in 2018.

Katariina Parhi: Psykopatian historia Suomessa

Tutkimuksen aiheena on psykopatian diagnostinen historia ja hoito Suomessa 1900-luvun alusta 1980-luvulle. Työssä selvitetään tekijöitä, joiden on katsottu aiheuttaneen psykopatiaa sekä sitä, miten termiä on käytetty lääketieteellisessä keskustelussa ja kliinisessä työssä. Tutkimuksessa myös analysoidaan, kuinka lähdeaineisto heijastelee laajemmin näkemystä poikkeavuudesta ja kansalaisen sopeuttamisesta yhteiskuntaan. Katariina on mukana Koneen säätiön rahoittamassa MenSoc-tutkimushankkeessa. Väitöskirja valmistuu 2018.

Annukka Sailo: Naisten aggressio evoluutiodebatin ytimessä Yhdysvalloissa ja Suomessa 1960-luvulta 1980-luvulle

 

Tutkimus tarkastelee 1960-luvulla voimistunutta tieteellistä ja vähän populaarimpaakin väittelyä ihmisen aggression biologisista ja kulttuurisista syistä. Väitöskirjan arvioitu valmistumisvuosi on 2017.
Annukka on mukana Koneen säätiön rahoittamassa MenSoc -tutkimushankkeessa (Annukan rahoitus tulee Oulun yliopiston Ihmistieteiden tohtoriohjelmasta EUDA-DP 2014-2017). Väitöskirja valmistuu 2018.

Ville Salminen: Psykokirurgian historia Suomessa

Ville Salminen selvittelee väitöskirjassaan sitä, miten neurokirurgiaa on käytetty psykiatristen potilaiden hoitamiseen ja käyttäytymisen muuttamiseen Suomessa. Väitöskirjan suunniteltu valmistumisvuosi on 2019.

Matti Ylipiessa: Vuorovedet 1500-luvun lopun luonnonfilosofiassa

Tutkimus selvittää luonnonfilosofian piirissä käytyä keskustelua vuorovesistä ja niiden selityksistä. Lisäksi selvitetään, miten luonnonfilosofit käyttivät 1500-luvun aikana merenkulkijoilta kertynyttä uutta vuorovesitietoa. Koska väitöskirja valmistuu päivätyön ohessa, sen valmistuminen vienee 2020-luvun alkuun.

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017