Tekeillä olevat väitöskirjat

Tekeillä olevat tieteiden ja aatteiden historian väitöskirjat:

Kaisa Harju: Exporting Expertise: Somalia-Finland Tuberculosis Control Support and Training Project, 1980–1990

Kaisa Harju tutkii väitöskirjassaan, millaiseksi Suomen ja Somalian välinen tuberkuloosintorjuntaprojekti rakentui kulttuurien välisenä kehitysyhteistyöhankkeena ja millaisia vaikutuksia sillä oli eri osapuolten näkökulmasta. Tutkimus tuottaa historialliseen kontekstiin sidottua tietoa projektin sisällöstä, tuloksista ja vuorovaikutussuhteista, eli terveydenhoitomallien ja hoitoa koskevan tiedon ja käytänteiden jakamisesta.  Se vastaa osaltaan ajankohtaiseen kysymykseen siitä, missä määrin terveydenhuollon toimintamallit ovat tai eivät ole tuotteistettavissa ja siirrettävissä kulttuurista toiseen. Väitöskirja valmistuu vuonna 2020.

Misha HyttinenMisanthropy and Antisociality in Ancient Greece and Rome

Väitöstutkielman aiheena on misantropia ja antisosiaalisuus antiikin Kreikassa ja Roomassa. Tutkielma on kansainvälisesti ensimmäinen kattava ja poikkitieteellinen tutkimus misantropian eli ihmisvihan historiallisista, sosiokulttuurisista ja psykologisista puolista antiikissa. Tarkoituksena on tutkia misantropian ja antisosiaalisen käyttäytymisen syitä, ilmentymiä ja seurauksia sekä vihan ilmaisua säädelleitä sosiaalisia rajoitteita antiikin yhteiskunnissa. Antiikista lähtien misantropialla on ollut huomattava rooli länsimaisessa kulttuurissa, mutta ilmiön ristiriitaisuus on haitannut sen merkityksen tunnustamista ja tutkimista. Tutkimustyö alkoi vuoden 2020 alussa ja projektin on alustavasti tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Eve Hyrkäs: The History of Finnish Psychosomatic Thinking , 1945-1990

Eve Hyrkäs is a member of the research project Northern Finland Health Historical Study, and her dissertation is scheduled to be completed in 2022.

Hanna Honkamäkilä: Oulun yliopiston tiedeyhteistyö Yhdysvaltoihin 1959 - 2000

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä tiedeyhteistyötä Oulun yliopistossa tehtiin Yhdysvaltoihin ja sitä, millaisia vaikutteita Oulun yliopiston kehityksessä perustamisesta 2000-luvulle on saatu Yhdysvalloista. Tavoitteena on pohtia, näkyikö Yhdysvaltain vaikutus jollakin tavalla Oulun yliopiston kehityksessä ja mitä saadut vaikutteet tarkoittivat yliopiston kehitykselle ja mahdollisesti Oulun seudun ja Suomen kehitykselle. Koska väitöskirja valmistuu päivätyön ohessa, sen valmistuminen vienee 2020-luvun alkuun.

Jouni Huhtanen: Astronomian vallankumous. Teoriat, tulkinnat ja kehykset, 1900–1991

Tutkimus selvittää 1900-luvun tieteenhistorioitsijoiden astronomian vallankumouksesta ja 1600-luvun tähtitieteen matemaattisesta, metodologisesta ja tieteenfilosofisesta sisällöstä esittämiä teorioita ja tulkintoja. Tutkielman on suunniteltu valmistuvan vuonna 2020.

Annukka Sailo: Naisten aggressio evoluutiodebatin ytimessä Yhdysvalloissa ja Suomessa 1960-luvulta 1980-luvulle

Tutkimus tarkastelee 1960-luvulla voimistunutta tieteellistä ja vähän populaarimpaakin väittelyä ihmisen aggression biologisista ja kulttuurisista syistä. Väitöskirjan arvioitu valmistumisvuosi on 2017.
Annukka on mukana Koneen säätiön rahoittamassa MenSoc -tutkimushankkeessa (Annukan rahoitus tulee Oulun yliopiston Ihmistieteiden tohtoriohjelmasta EUDA-DP 2014-2017). Väitöskirja valmistuu 2020.

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.2.2020