Arkeologia

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteistä. Arkeologia on humanistinen tiede, mutta sillä on perinteisesti ollut monia yhtymäkohtia luonnontieteisiin, erityisesti tutkimusmenetelmien osalta. Arkeologisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja selittää kulttuuria ja sen muuttumista. Arkeologi on monialainen aineellisen kulttuurin, tutkimuksen ja suojelun ammattilainen. Hän toimii yhteistyössä maankäyttäjien, kaavoittajien ja ympäristönsuojelusta vastaavien viranomaisten kanssa. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu on osa ympäristönsuojelua, ja arkeologin eettisenä päämääränä on säilyttää mahdollisimman paljon menneisyyttä tulevaisuudelle.

Arkeologian ja kulttuuriantropologian yhteisissä perusopinnoissa opiskelija saa yleiskatsauksen arkeologiasta ja kulttuuriantropologiasta. Opinnoissa perehdytään mm. Suomen esihistorialliaan ja kansankulttuuriin sekä kulttuurien syntyyn. Arkeologiassa painopistealueena on Pohjois-Suomen ja pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö osana globaalia kontekstia. Perusaineiston hallinnan lisäksi opetuksessa korostetaan yleismaailmallisia kulttuuriprosesseja ja lähdeaineiston käsittelyyn liittyviä tutkimustekniikoita. Keskeisenä opiskelun tavoitteena on kyky suoriutua omatoimisesti arkeologisesta tutkimusprosessista — havaintoaineiston kokoamisesta, analyysistä, tulkinnasta ja kirjallisesta esittämisestä. Useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa solmitut vaihto-ohjelmat antavat arkeologian opiskelijoille hyvän mahdollisuuden lyhytaikaiseen opiskeluun ulkomailla.

Arkeologian opinnot antavat valmiudet työskennellä museoissa, muinaismuistohallinnossa ja tutkijana. Arkeologian opinnot ovat tarpeen myös työskenneltäessä kulttuuriperinnön suojelun ja hoidon parissa. Historian opettajiksi opiskeleville arkeologia sivuaineena tarjoaa hyvän pohjan opettaa kursseja, jotka koskevat ihmiskunnan kehitystä ennen kirjallisia lähteitä. Lisäksi arkeologian opinnot antavat vankan yleissivistävän pohjan pohjoisen identiteettimme ymmärtämiseen eri kulttuurielämän aloilla työskenneltäessä. Arkeologia on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille vapaa sivuaine.

Arkeologiaa tukevia sivuaineita ovat esimerkiksi kulttuuriantropologia, historia, taidehistoria, museologia, geologia, maantiede, biologia ja humanistiset ympäristöopinnot. 

Facebook