University of Oulu, 2016

Tule mukaan Digitaaliset ihmistieteet -kurssille!

Digitaaliset ihmistieteet (5op) on HIKUVIE-aineiden yhteistyönä järjestämä uusi kurssi, jolla yhdistyvät opintojen, tutkimuksen ja työelämän digitaitojen tarpeet. Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiin, -menetelmiin, -näkökulmiin ja seikkaillaan erilaisten digiaineistojen parissa. Millaista humanistista tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä? Millaisia digitaalisia aineistoja ja menetelmiä voisin hyödyntää opinnäytetöissäni? Entä millaisia digitaitoja humanistisilla työelämän aloilla, kuten arkistoissa, museoissa, opetustyössä tai erilaisissa kulttuuriperintöön liittyvissä tehtävissä tulevaisuudessa tarvitaan? Kurssilla perehdymme yhdessä erilaisiin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin). Kurssin avaa vierailevista luennoitsijoista koostuva luentosarja, jolla eri alojen asiantuntijat, sekä tutkijat että työelämän edustajat avaavat näkökulmia digitaalisiin ihmistieteisiin.

Kenelle?

Opintojaksolle ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet humanistisen tiedekunnan opiskelijat. Jakso on suunnattu erityisesti HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijoille, joille opintojakso on pakollinen.

Kurssi on suunnattu aineopinto-vaiheessa oleville opiskelijoille, mutta osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja.

Milloin?

Kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa kevätlukukaudella 2018. Luennot (24h, vaihtuvia luennoitsijoita) ajoittuvat 8.1.-26.2. väliselle ajalle ja harjoitusryhmät 27.2.-9.4.

Ilmoittautuminen Weboodissa on nyt auki!

Ilmoittaudu luennoille 8.1. mennessä. Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin jatkuu tammikuun loppuun saakka, joten voit pohtia sinulle sopivaa ryhmää vielä luento-osuuden käynnistyttyä.

Historian opinnoissa kurssi sijoittuu syventäviin opintoihin (700332P). Huomaattehan ilmoittautumisen yhteydessä, että koska kyse on tiedekunnan yhteisestä opetuksesta, kurssi on saanut P-tunnuksen ja löytyy Weboodista historian perusopintojen valikosta

Työskentely kurssilla

Luennot (24h, vaihtuvia luennoitsijoita) + harjoitustyöt (12h) + oppimispäiväkirja

Opetukseen lähtökohtana on osallistavuus: perinteisen luento-opetuksen tukena ovat monitieteisissä harjoitusryhmissä yhdessä tehtävät käytännön harjoitukset ja verkkotyöskentely. Asiantuntija-luentojen jälkeen digityökaluja ja -aineistoja testataan omatoimisesti harjoitusryhmissä. Harjoitustyöt toteutetaan pienryhmissä, joista opiskelijat valitsevat oman kiinnostuksensa, opinnäytetyönsä tai tulevaisuudensuunnitelmiensa kannalta mieluisimman. Harjoitustöissä yhdistyvät parhaimmillaan historian, arkeologian, kulttuurintutkimuksen, viestinnän ym. humanististen tieteenalojen näkökulmat. Tavoitteena on myös työelämätaitojen (esim. projektityö) vahvistaminen. Harjoituryhmätyöskentelyn päättää kaikille ryhmille yhteinen loppushow jolloin ryhmät pääsevät esittelemään työnsä tulokset toisille ryhmille.

Luentosarja

(aikataulumuutokset mahdollisia)

 • 8.9. Kaisa Vehkalahti (Oulun yliopisto, historia): Aloitusistunto: Johdatus digitaalisiin ihmisiteteisiin (klo 14-16, PR 104)
 • 15.1. Ritva Kylli (Oulun yliopisto, historia): Digitaalinen 1700-luku ja historioitsijan muuttuva työ & Marko Jouste (Oulun yliopisto, Saamelainen kulttuuriarkisto): Puhutun kielen korpukset ja tutkimuskäyttö (klo 14-16, PR105)
 • 19.1. Kimmo Elo (Helsingin yliopisto, yhteiskuntahistoria): Korvaako määrä laadun? Digitaaliset ihmistieteet ja BigData (Huom! klo 10-12, HU106)
 • 22.1. Terhi Tanska (Oulun yliopisto, arkeologia): Paikkatietotutkimuksen mahdollisuudet ihmistieteissä (klo 14-16, PR 105)
 • 26.1. Tuula Kontio (Oulun yliopiston kirjasto): Kirjaston tietoaineistot: sekundäärilähteistä mahdollisiin primäärilähteisiin?  & Anna Nyberg (Oulun yliopiston kirjasto): Tekijänoikeudet opinnäytteissä (klo 08-10, PR105)
 • 2.2.  Johanna Ylipulli (Oulun yliopisto, kulttuuriantropologia): Teknologia ja digitaalisuus humanistisen tutkimuksen kohteena (klo 08-10, PR 105)
 • 5.2. Päivi Happonen (Kansallisarkisto): Arkistot digitalisoituvat (klo 14-16, PR105)
 • 9.2. Anne Koskela (Oulun kaupunki, Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hanke): Digiloikka kouluun (klo 08-10, PR105)
 • 12.2. Tiina Suopajärvi (Tampereen yliopisto, The Nordic Centre of Excellence (NCoE) on Women in Technology-Driven Careers): Teknologian sukupuoli ja digihumanistit työelämässä (klo 14-16, PR105)
 • 23.2. Kaisa Ikonen & Terttu Kortelainen (Oulun yliopisto, informaatiotutkimus): Tutkimushankkeen tiedeviestintä ja verkkonäkyvyys (klo 08-10, PR105)
 • 26.2. Mila Oiva (Aalto-yliopisto, Towards a Roadmap for Digital History in Finland –hanke) & Kaisa Vehkalahti (Oulun yliopisto, historia): Digitaalisin työkaluin tekstien kimppuun: Topic modeling ja muut tekstianalyysimenetelmät (klo 14-16, PR105)

           

Harjoitusryhmät (12 h) 29.1.–9.4.

Luentojen lisäksi opiskelija osallistuu valintansa mukaan yhteen seuraavista harjoitusryhmistä:

HR 1: Some- ja verkkotutkimuksen työpaja (Kaisa Vehkalahti & Annamari Martinviita)
Humanistisen tutkimuksen näkökulmasta sosiaalinen media ja internet ovat tärkeä tutkimuksen kohde – mutta myös välttämätön tiedeviestinnän väline. Tässä työpajassa yhdistyvät molemmat näkökulmat. Harjoitusryhmän johdanto-osuuksilla annetaan eväitä some- ja verkkotutkimukseen liittyviin opinnäytetöihin, sekä siihen, miten tieteestä ja tutkimuksesta viestitään verkkoyleisöille. Harjoitustyönä osallistujat voivat joko tehdä pieniä some- ja verkkoympäristöjen analyysitehtäviä, tai tuottaa verkkoympäristöön suunnatun lyhyen verkkotekstin (esim. blogiteksti oman kandidaattityön aiheesta).

 

HR 2: Kulttuuri- ja suunnitteluluotaimet teknologiakulttuurin tutkimuksessa (Johanna Ylipulli)
Kulttuuri- ja suunnitteluluotaimet viittaavat joukkoon laadullisia tutkimusmenetelmiä, jotka perustuvat osallistujien itsedokumentointiin. Menetelmät ovat usein visuaalisia, leikkisiä ja kokeilevia (joukkoon kuuluvat mm. kollaasit, erilaiset päiväkirjat, valokuvien ottaminen jne.). Harjoitusryhmässä tutustustaan aiheeseen johdatuskerran ja itse tekemisen avulla. Osallistujat pääsevät itse sekä kokeilemaan että suunnittelemaan luotaimia, joiden avulla voidaan tutkia teknologiankäyttöä.

 

HR 3: GIS-karttatyöpaja (Terhi Tanska)
Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen ovat nykyään kiinteä osa esimerkiksi erilaisia kulttuuriympäristöjen inventointiprojekteja, ja karttoja tuotetaan ja käytetään aineistojen esittämiseen ja analysointiin niin museoiden näyttelyissä, kuin tieteellisissä tutkimusartikkeleissakin. Harjoitusryhmän johdanto-osuuksilla tutustutaan erilaisiin karttojen ja paikkatiedon esittämis- ja analyysitapoihin, sekä erilaisiin saatavilla oleviin paikkatietoaineistoihin. Ryhmässä perehdytään myös paikkatieto-ohjelmistojen (Esri ArcGIS ja QGIS) käytön perusteisiin. Harjoitustöinä osallistujat voivat rakentaa paikkatietokannan haluamastaan aineistosta ja perehtyä sen avulla tarkemmin erilaisiin aineistotyyppeihin ja niiden hyödyntämiseen tutkimuksessa, sekä erilaisten karttojen tuottamiseen aineistoista.

 

HR 4: Digitaaliset menetelmät opetuskäytössä (Anne Koskela & Kaisa Vekalahti)
Harjoitusryhmässä tutustutaan siihen millaisia mahdollisuuksia erilaiset digitaaliset sovellukset, aineistot tai uudet oppimisympäristöt avaavat opetustyöhön. Miten esimerkiksi historian tai kielten opetuksessa, luokanopettajan työssä tai esikoulussa voi hyödyntää digitaitoja. Harjoitusryhmässä tutustustaan ja kokeillaan erilaisia sovelluksia johdantokerroilla, sekä niiden jälkeen itse tekemisen avulla. Harjoitustyönä osallistujat tekevät pareittain suunnitelman teknologiatuetusta opetustilanteesta.

 

HR 6: Digitaalisten tekstiaineistojen analyysi (Kaisa Vehkalahti)
Harjoitusryhmässä tutustutaan tietokoneavusteisten laadullisten tekstianalyysiohjelmien (esim. Nvivo) soveltamiseen erilaisiin humanistisen tutkimuksen tekstiaineistoihin. Miten esim. laajojen haastatteluaineistojen analysoinnissa, kuva- ja videoaineistojen analysoinnissa tai historiallisten lehtiaineistojen tutkimuksessa voi hyödyntää laadullisia tekstianalyysiohjelmia? Harjoitustyönä osallistujat tekevät paritöinä pienen analyysitehtävän, jota varten ryhmään voi tuoda joko omaan opinnäytetyöhön liittyvää tekstiaineistoa. Vaihtoehtoisesti harjoitustyön voi tehdä digitoitujen historiallisten sanomalehtien kokoelmasta.

 

Maanantaina 9.4. (klo 12-16) kaikille ryhmille yhteinen loppushow, jossa ryhmät esittelevät lopputyönsä

 

Viimeksi päivitetty: 2.3.2020