Harjoittelu

Informaatiotutkimuksen aineopintoihin kuuluu pakollinen 6 op (2kk) tai 8 op (3kk) laajuinen työharjoittelu. Harjoittelutyöpaikka voi olla:

 1. yleisessä tai tieteellisessä kirjastossa,
 2. yritysten hallinnon tai muiden organisaatioiden tietopalveluyksiköissä tai
 3. muissa tutkinto-ohjelman hyväksymässä informaatioalan työpaikassa (varmista paikka aina harjoitteluvastaavalta)

Oppiaineemme edellyttää harjoittelutyöpaikalta, että opiskelijan on mahdollista saada siellä ohjausta informaatioalan ammattilaiselta. Ole aina harjoittelua sopiessasi yhteydessä myös oppiaineen harjoitteluvastaavaan (2019-20 Heidi Enwald).

Vinkkejä harjoittelupaikkojen löytämiseen:

http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelupaikat

Muista että harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla!

Harjoitteluajan palkkaus
 1. Osalle harjoittelijoita osa palkasta voidaan maksaa yliopiston harjoittelutuesta.
 2. Jos työnantaja maksaa harjoittelijan palkan, opiskelija voi sopia harjoittelusta suoraan työnantajan kanssa varmistaen kuitenkin oppiaineen harjoitteluvastaavalta, että harjoittelupaikka vastaa oppiaineen asettamia vaatimuksia.
 3. Jos palkallista harjoittelua ei järjesty, opiskelija voi joutua tekemään harjoittelun opintotuen turvin. Harjoittelusta tuleva opintopistemäärä ei yksin riitä 3 kuukauden harjoittelun aikaiseen opintotukeen, joten opiskelija tässä tapauksessa joutuu mahdollisesti suorittamaan lisäksi muita opintosuorituksia, esimerkiksi kesätenttejä.

Ole harjoittelusta aina yhteydessä oppiaineen harjoitteluvastaavaan.

 

Harjoittelutuki

Yliopistolla on jaossa vain tietty määrä harjoittelutukia. Harjoittelutuet jaetaan opiskelijoille hakujärjestyksessä. Opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen vain kerran ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (poikkeus on Erasmus-tuki).

 1. Harjoittelutuen hakuprosessi etenee seuraavasti:
 1. Tarkasta täytätkö oppiaineen asettamat ehdot (alla kohta B).
 2. Ota yhteyttä työnantajaan/ hae haussa olevia harjoittelupaikkoja. 
 3. Kerro hakiessasi että täytät yliopiston ehdot harjoittelutuen hakemiseen ja että tukea pääsee hakemaan vasta kun harjoittelupaikka on saatu.
 4. Jos tulet valituksi, sovi työnantajan kanssa alustavasti (suullinen sopimus riittää), että jos sinulle myönnetään harjoitteluraha, niin hän sitoutuu harjoittelurahaan liittyvään käytäntöön. Käytännön mukaan kotimaan harjoittelutuki 1600 e/opiskelija maksetaan työnantajalle, joka sitoutuu maksamaan opiskelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon määrittämän palkan 1236 euroa/kk (v. 2020) + sivukulut, yhteensä vähintään 2 kk ajalta. (Harjoittelurahan käytön ehtona on, että työsuhde, jossa sitä käytetään, kestää vähintään 2 kk. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tukea voidaan käyttää vain, jos työnantaja maksaa vähintään toisen kuukauden palkan kun he maksavat KELAn määrittämän minimipalkan.)
 5. Ota yhteyttä oppiaineen harjoitteluvastaavaan (2019-20 yliopistonlehtori Heidi Enwald). Harjoitteluvastaava ohjaa sinut täyttämään harjoittelusopimuslomakkeen, jonka myös käytte yhdessä läpi. Sopimukseen vaaditaan harjoitteluvastaavan ja sinun allekirjoitustesi lisäksi myös työnantajan tiedot ja allekirjoitus.
 6. Kun olet saanut kaikkien osapuolten allekirjoittaman harjoittelusopimuksen voit edetä hakuprosessissasi.
 7. Hakuprosessi tapahtuu SoleMOVE-tietojärjestelmän kautta. SoleMOVEn täyttö on opiskelijan vastuulla, neuvoja saat ottamalla yhteyttä SoleMOVE-helpdeskiin. Kaikkien osapuolten allekirjoittama, skannattu ”harjoittelusopimus” liitetään sähköiseen hakemukseen.
 8. Täydentävien opintojen keskus käsittelee hakemukset kahdessa viikossa.
 9. Harjoittelutyönantaja ja harjoittelija tekevät lisäksi erillisen keskinäisen työsopimuksen (työnantajan omalla pohjalla). Yliopiston harjoittelusopimus ei siis korvaa virallista työsopimusta.

 

 1. Tuen hakemisen edellytyksenä on että täytät seuraavat ehdot:
 1. Et ole saanut aiemmin harjoittelutukea ko. tutkintoon. Opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen vain kerran ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (joko alemmassa tai ylemmässä). Ulkomaan harjoitteluun saatava Erasmus-tuki ei estä kotimaan harjoittelutuen saamista.
 2. Olet läsnäoleva opiskelija Oulun yliopistossa!
 3. Sinulta puuttuu vähintään 2 kk harjoittelu tutkintoosi pakollisena sisältyvästä Informaatiotutkimuksen Työharjoittelu –opintosuorituksestasi.
 4. Olet edennyt opinnoissasi ja sinulla on koossa vähintään 20 opintopistettä Informaatiotutkimuksen opintoja (osasta opintoja voi suoritusmerkintä olla vielä tulossa harjoittelurahaa haettaessa, tärkeintä on, että kurssi on käyty). Pääaineopiskelijalle suositeltava ajankohta työharjoitteluun on aikaisintaan 2. opintovuoden kevätlukukausi tai kesä.
 5. Ehtona harjoittelupaikalle - jotta harjoitteluorganisaatiolle voidaan myöntää harjoittelutuki!:

- Yliopiston asettama uusi ehto: Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle.  Kotimaan harjoittelutukea myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille. Opiskelija selvittää yrityksen koon.

- Oppiaineen ehto: Harjoittelutyöpaikalta edellytetään (/suositellaan), että opiskelijan on mahdollista saada siellä ohjausta informaatioalan ammattilaiselta (tai henkilöltä jolla on informaatiotutkimuksen opintoja). Varmista harjoitteluvastaavalta (sähköpostitse), että paikka ja siellä tekemäsi harjoitteluun liittyvä työ katsotaan Informaatiotutkimuksen harjoitteluun sopivaksi. Harjoittelutyönantajan on sitouduttava harjoittelutuen ehtoihin (ks. kohta A) ja opiskelijan tulee olla työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan (paitsi palkattomassa harjoittelussa työnantaja ei voi tehdä erillistä organisaation omaa työsopimusta opiskelijan kanssa).

- Yliopiston sisäiseen harjoitteluun, esimerkiksi yliopiston kirjastolle, ei enää ole mahdollista saada yliopiston harjoittelutukea (entinen "sisäinen harjoittelutuki") v. 2018 alusta alkaen.

 

Lisäohjeita mm. SoleMOVEsta: http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelu/harjoittelutuki

 

Jos sinulla on kysyttävää harjoittelutuesta, ota yhteyttä Informaatiotutkimuksen harjoitteluvastaavaan Heidi Enwaldiin (heidi.enwald[at]oulu.fi , 0294 48 3426).

 

Jos teet harjoittelusi palkatta, ota huomioon että...

...harjoitteluasi varten tulisi tehdä yliopiston puolelta palkattoman harjoittelun sijoitussopimus. Sopimuksen tekee harjoitteluvastaava, mutta siihen tulee tietoja myös sinusta ja harjoitteluorganisaatiosta. Lisäksi kaikilta kolmelta osapuolelta tarvitaan sopimukseen allekirjoitukset. Sopimus tulee olla tehtynä ja allekirjoitettuna ennen harjoittelun alkamista! Sopimus takaa opiskelijalle harjoittelutyön ajaksi tapaturmavakuutuksen. Jotta palkattoman harjoittelun sijoitussopimus voidaan tehdä sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Oulun yliopistossa.

Työharjoittelun jälkeen

Työharjoittelusta toimitetaan oppiaineen harjoitteluvastaavalle kopio työtodistuksesta sekä asiantuntijaprofiili. Syksystä 2015 lähtien aiemman suppean raportin korvaa asiantuntijaprofiilin kirjoittaminen. Asiantuntijaprofiilissa voit vapaamuotoisesti pohtia ja reflektoida omaa asiantuntijuuttasi.  voit lähteä liikkeelle työkokemuksestasi ja kertoa menneisyydestäsi ja nykyhetkestäsi. Lisäksi voit analysoida valmiuttasi kehittyä asiantuntijana/asiantuntijaksi. Miten opintosi ja työharjoittelusi ovat tukeneet asiantuntijuutesi kehittymistä? Missä tahtoisit vielä kehittyä? Voit kertoa myös tulevaisuuden tavoitteistasi ja suunnitelmistasi. Asiantuntijaprofiilin pituus on 4-6 sivua (+ kansilehti + sisällysluettelo + mahdollinen lähdeluettelo oppiaineen kirjoitusohjeen mukaisesti kirjoitettuina). Asiantuntijaprofiilista on tarkoitus olla hyötyä myös sinulle itsellesi!

Lisäksi syyslukukaudella järjestetään harjoittelusta palaavien seminaari (yksi istunto, tarpeen mukaan 2-4 t), johon edellisenä kevättalvena tai kesänä harjoitelleiden opiskelijoiden toivotaan osallistuvan. Harjoitteluseminaarissa jo harjoittelun tehneet jakavat kokemuksiaan opiskelijoille, joilla harjoittelu on vielä edessä!

 

Työharjoittelun korvaaminen

Aiempi työkokemus voi vähentää vaadittavan harjoitteluajan pituutta tai korvata harjoittelun kokonaan. Pääsääntö on, että 2 kk muuta työkokemusta informaatioalalla korvaa 1 harjoittelukuukauden eli 4 kk työkokemuksella voi saada korvattua 2 kk työharjoittelun. Huomioi kuitenkin että kolmen kuukauden työharjoittelun korvaamisen edellytyksenä on 2 vuotta työkokemusta. Lisäksi aikaisemmalta työkokemukselta edellytetään riittävää monipuolisuutta. Korvaamisesta sovitaan aina oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa.

 

Informaatiotutkimuksen koulutusohjelman harjoitteluvastaava on
 • vuonna 2019-20 yliopistonlehtori Heidi Enwald (heidi.enwald[at]oulu.fi, puh. 0294 48 3426)

Viimeksi päivitetty: 18.12.2019